ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

Adatkezelő változásáról

Az adatkezelés jogalapja, az adatkezelő jogos érdekének beazonosítása

1. Az MK MÉDIA Kft. a www.skymarket.hu (a továbbiakban: weboldal) működtetőjeként a weboldalon regisztrált, hírlevélre feliratkozó, a személyre szabott hírlevélhez hozzájáruló, illetve a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók (továbbiakban Érintettek) által megadott adatok vonatkozásában adatkezelő szerepet tölt be (a továbbiakban: Adatkezelő). Az adatok kezelése az Érintettek hozzájárulása alapján valósul meg. Az adatkezelés célja szolgáltatás nyújtása, a regisztráció, illetve marketing célú megkeresés, illetve hírlevél küldése esetében az Érintettek tájékoztatása a legújabb ajánlatokról. Adatkezelő a személyes adatokat változatlan feltételekkel kívánja kezelni. Változás az Adatkezelő személyében következik be. A korábbi adatkezelő MK MÉDIA Kft helyett mostantól a weboldalt üzemeltető Droppy Kft. az Adatkezelő.

A célhoz kötöttség elvének megvalósulása

2. A weboldal adatkezelési céljai egyértelműen meghatározottak, és azok nem változnak. A szolgáltatás nyújtása, a regisztráció, illetve marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén megvalósuló adatkezelés célja továbbra is weboldal felületének használata, szolgáltatás nyújtása, a reklámokat, illetve hirdetéseket tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az Érintettek részére.

A szükségesség vizsgálata

3. A személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke. Adatkezelő üzleti érdeke ugyanakkor nem élvezhet elsőbbséget az Érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságaival szemben. A Felek szerződésben rögzítették, hogy a Droppy Kft. Adatkezelővé válik, és hogy a korábbi adatkezelő MK MÉDIA Kft. nem kezeli tovább az adatokat.

Az adatkezelés hatásai, arányosság vizsgálata

4. Az adatkezelés azon felhasználók adataira vonatkozik, akik a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánják venni, vagyis az adatkezelés folytatása az érintettek érdekében is áll. Az adatkezelés arányos, hiszen az Érintettek jogai csak a cél (szolgáltatás nyújtása, tájékoztatás nyújtása, reklámtevékenység) elérésével arányosan kerülnek korlátozásra. A kezelt személyes adatok között nincs különleges adat. Az érintetti kör a szolgáltatást igénybe vevőkből, illetve hírlevélre feliratkozó személyekből áll. Az Érintettek nem állnak alá-fölé rendeltségi viszonyban az Adatkezelővel. Ezen kritériumokat az Adatkezelő teljesítette, azokat adatkezelési tájékoztatóban és szabályzatban feltüntette. A személyes adatok nem kerülnek nyilvánosságra hozatalra, azokat kizárólag az elérni kívánt célhoz szükséges és arányos mértékben vizsgálja az Adatkezelő. Ezzel szemben, ha az adatkezelés nem valósul meg, úgy az érintettek a továbbiakban nem tudják kapni a szolgáltatást, amelyre feliratkoztak, és Adatkezelő sem tudja azt a továbbiakban nyújtani, így az zavart okozna az Érintettek számára is.

Az adattakarékosság elvének megvalósulása

5. Az Adatkezelő által működtetett weboldal szolgáltatásainak nyújtása, a hírlevél küldése során kezelt adatok köre az adatkezelési cél szempontjából releváns, csak a szükségesre, azaz szolgáltatás nyújtására, reklámtevékenységre és a tájékoztatásra korlátozódik. Az adatok egyéb célból nem kerülnek kezelésre. Az Adatkezelő változásával a kezelt adatok köre nem változott, az továbbra is a cél eléréséhez szükséges mennyiségre korlátozódik.

Az integritás elvének megvalósulása

6. A weboldalt az Adatkezelő üzemelteti. Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést az adatok illetéktelen személy általi megismerésének elkerülése érdekében. Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei a szerverein találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; hitelessége és hitelesítése biztosított; változatlansága igazolható; és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő felhívja az Érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársak jogosultak megismerni, azok harmadik személyek részére nem kerülnek átadásra, kizárólag jogos érdekből, jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez az Érintett előzetesen kifejezett hozzájárulását adta. Adatkezelő az Adatkezelői nyilatkozat oldalon tájékoztatja Érintetteket az adatkezelési szabályzatáról.

A korlátozott tárolhatóság elvének megvalósulása

7. Az Érintettek által megadott adatok megőrzési ideje a hozzájáruló nyilatkozatok visszavonásáig történik, ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A szerződéses jogalap esetében Adatkezelő az adatokat törvényben meghatározott megőrzési ideig őrzi meg. Az Adatkezelő változását megelőzően az Érintettek megfelelő tájékoztatást kapnak az Adatkezelő személyében bekövetkezett változásról és jelen érdekmérlegelési teszt eredményéről is. Az adatok Adatkezelőnek történő átadása előtt az Érintettek számára lehetőséget kell biztosítani, hogy tiltakozni tudjanak személyes adataik kezelése ellen. Amennyiben nem tiltakoznak adataik kezelése ellen, úgy személyes adataikat az átadást követően Adatkezelő kezeli a fentebb megállapított megőrzési ideig.

Az érintettről kezelt adatok körének, valamint az érintett érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságainak beazonosítása

8. A kezelt adatok köre az adattakarékosság elvének érvényre juttatása alapján csak a ténylegesen szükséges adatokra korlátozódik, ezek lehetnek az adatrögzítés okától függően:

Nincs olyan, a személyes adatok védelmét szükségessé tevő érintetti érdek vagy alapvető jog és szabadság, amely a jogos érdekkel szemben jelen adatkezelésben elsőbbséget élvez. Az Adatkezelő változásával a kezelt adatok köre, valamint az az érintett érdekei és alapvető jogai változatlanok maradnak.

Hivatkozott jogszabályok, állásfoglalások

9. GDPR: az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény NAIH/2015/515/3/H. állásfoglalás 06/2014. számú vélemény az adatkezelő 95/46/EK irányelv 7. cikke szerinti jogszerű érdekeinek fogalmáról.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye

10. Megállapítható, hogy az Adatkezelő Droppy Kft. valamint a korábbi adatkezelő MK MÉDIA Kft. érdeke jogszerű, szerződésen alapuló, méltányolható üzleti érdek, valamint tekintetbe véve az adatalanyok érdekeit és alapjogait, figyelemmel a felek azon egyöntetű kijelentésére - mely szerint az adatkezelés lényeges körülményei nem változnak, az adatokat megkapó Droppy Kft. fél a személyes adatokat változatlan feltételekkel kívánja kezelni - a személyes adatok átruházása létrejöhet az Adatkezelő jogos érdeke alapján. Adatkezelőnek az átruházáshoz erősebb és nagyobb mértékű jogi érdeke – méltányolható üzleti érdek– fűződik, mint az érintetti jogoknak az átruházással járó esetleges csorbulásának, korlátozásának mértéke. Ennek indoka, hogy az adatkezelés lényeges körülményei - az Adatkezelő személyében bekövetkezett változáson kívül - nem változnak. Az érintetti jogok érvényesülése érdekében azonban szükséges biztosítani az Érintettek megfelelő tájékoztatását, amely magában foglalja az adatkezelés lényeges körülményeiben bekövetkezett változások ismertetését, továbbá jelen érdekmérlegelési teszt eredményeiről történő tájékoztatást. Ennek ismeretében az Érintettnek lehetőséget kell biztosítani, hogy tiltakozzon az adatai kezelése ellen.

11. Érintett az adatai felhasználása ellen tiltakozhat és kérheti adatai törlését - az egyes adatok megőrzésére vonatkozó, az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt feltételek mellett- az alábbi e-mail címen:
adat@skymarket.hu
Budapest, 2018.szeptember 28. MK MÉDIA Kft. – Droppy Kft.